Kompetansebehovsutvalget inviterte til innspillswebinar 7. februar 2023. Se opptak med innspill til kommende rapport.

Gjennomgripende omstillinger av hele samfunnet må til for å nå klimamålene. Rett kompetanse i arbeidsstyrken spiller en nøkkelrolle. Omstilling til et lavutslippssamfunn forsterker eksisterende krav til kompetanse i det norske arbeidslivet og stiller samtidig nye. Kompetansebehovsutvalget skal levere enn rapport om kompetansebehov knyttet til grønn omstilling innen 1. juni 2023 og ønsket innspill i det videre arbeidet. Utvalget delte foreløpig arbeid i forkant av webinaret. Les mer om dette lenger ned på siden.

Hvilken kompetanse trenger arbeidslivet for å lykkes med grønn omstilling?

På webinaret ga en rekke aktører innspill til utvalgets arbeid. Deltakerne ble også invitert til å komme med egne innspill  i forkant. Webinaret ble gjennomført 7. februar kl. 12.00–14.30.

Det vil ikke bli gjennomført en formell skriftlig innspillsrunde, men alle er velkomne til å sende eventuelle innspill til kbu-sekretariatet@hkdir.no. 

Program

Kl. 12.00 Velkommen v/moderator Kaja Reegård, sekretariatsleder
Ca. kl. 12.05 De største kompetanseutfordringene for grønn omstilling Sveinung Skule, Utvalgsleder
Ca. kl. 12.10 Utfordringar ved å utdanna for eit grønt arbeidsliv – skilnadar mellom helse- og ingeniørutdanning Gunnar Yttri, Rektor ved Høgskulen på Vestlandet
Ca. 12.25 Hva tenker miljøbevegelsen om kompetansebehov? Stig Schjølset, Fagsjef Zero
Ca. kl. 12.35 Kunnskap for grønn omstilling – hvilken rolle spiller teknologi og realfag? Line Henriette Holten, Generalsekretær i Tekna
Ca. kl. 12.50 Grønn kompetansekraft i finansnæringen Kristian Ruth, Fagsjef bærekraft og medlemskontakt Finans Norge
Ca. kl. 13.05 Kompetansebehov for ei grønare byggenæring Kjetil Tvedt, Kompetansedirektør i Byggenæringens Landsforening
Kl. 13.15 PAUSE
Kl. 13.25 Digital bærekraftskompetanse – skrikende behov Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT Norge
Ca. kl. 13.40 Bærekraftig og sirkulær varehandel – er det i det hele tatt mulig? Camilla Gramstad, Bærekraftsjef Elkjøp
Ca. kl. 13.50 Kompetansebehov for grønn omstilling i kommunal sektor – små justeringer eller store grep? Bjørn Nordby, Miljørådgiver Asker kommune
Ca. kl. 14.05 Nettselskap i grønn omstilling – hvordan ser kompetanse- og omstillingsbehovet ut? Trond Are Bjørnvold, Ansvarlig for nettutvikling, innovasjon og bærekraft i Arva
Ca. kl. 14.15 Innspillsrunde med VOXT Andreas Seim, Daglig leder VOXT
Ca. kl. 14.25 Avslutning Sveinung Skule

Les mer om KBUs foreløpige arbeid med temaet grønn omstilling

(Lagt ut i forkant av webinaret)

Utvalgets foreløpige vurderinger tilsier at knapphet på kompetanse kan bli en hindring for effektiv overgang til et lavutslippssamfunn. Knappheten på kompetent arbeidskraft som trengs i den grønne omstillingen, kan øke i årene som kommer. Det skyldes både nye kompetansebehov knyttet til den grønne omstillingen i seg selv, men også at konkurransen om den kompetente arbeidskraften vil øke fremover, blant annet på grunn av aldring av befolkningen, økt behov for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren og økende internasjonal konkurranse om arbeidskraften.

I arbeidet med hvordan grønn omstilling påvirker kompetansebehovene i bredden av det norske arbeidslivet, har utvalget foreløpig identifisert fem store kompetanseutfordringer. Disse kan spissformuleres i fem påstander:

1. Kompetansebehovene knyttet til grønn omstilling er store, men arbeidstakere deltar ikke mer i opplæring og videreutdanning  

Grønn omstilling forsterker behovet for mange typer kompetanseheving, både gjennom utdanningssystemet og i arbeidslivet. Samtidig er det ingen økning i deltakelsen i opplæring og videreutdanning, heller ikke i næringer der omstillingene ventes å bli store.

2. Endringene i kompetansebehov rammer skjevt

Muligheter for kompetanseheving, samt konsekvenser av mangelfull kompetanseheving knyttet til grønn omstilling, fordeler seg ulikt mellom ulike inntekts- og utdanningsgrupper, kjønn, næringer, regioner og land. Faren for økt ulikhet øker.

3. Utdanningssystemet tilpasser seg ikke endringer i kompetansebehov raskt nok

Kompetansebehovene endres raskt i den grønne omstillingen. Det medfører behov for utvikling av nytt innhold i mange utdanninger, i tillegg til kontinuerlig oppdatering av undervisernes kompetanse, læremidler og utstyrspark. Samfunnet trenger kandidater som kan utvikle og drive fram klimavennlig teknologi, økonomi og samfunn. Utdanningssystemet må på alle nivåer utdanne omstillingsdyktige kandidater for et langt arbeidsliv på den ene siden, og kandidater med spesialisert kompetanse som etterspørres i dagens arbeidsliv på den andre. Grønn omstilling vil endre behovene for noen kunnskaper og ferdigheter, behovet for enkelte utdannings- og yrkesgrupper vil øke og andre vil reduseres. Behovet for etter- og videreutdanning vil trolig endres. Utdanningssystemets evne til å tilpasse utdanningenes innhold og læringsformer, dimensjonering, og evne til å nå utradisjonelle studentgrupper vil øke.

4. Kompetanse og arbeidskraft er bundet opp i olje- og gassrelatert virksomhet, og frigjøres ikke tidsnok når behovet for arbeidskraft og kompetanse oppstår i andre energinæringer

Dagens økonomiske og geopolitiske situasjon kan bidra til å forlenge oljealderen. Det kan hindre at kompetent arbeidskraft frigis raskt nok til å utvikle og fylle behovene for arbeidskraft i nye næringer, sentrale for overgangen til et lavutslippssamfunn.

5. Koblingen mellom kompetanse- og klimapolitikk er for svak

Det er behov for en mer helhetlig og konkret kobling mellom kompetansepolitikk og klimapolitikk, der tiltak og virkemidler ses i sammenheng for å unngå at knapphet på kompetanse blir en flaskehals for grønn omstilling.