OECD har et omfattende løpende arbeid med fokus på kompetanseutvikling og måling av kompetanse i arbeidsmarkedssammenheng. Rapportene Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skill Needs (2016) og Getting Skills Right: Skills for Jobs Indicators (2017) er sentrale rapporter på dette området.

Cambridge Econometrics fremskriver tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i Europa på oppdrag fra dokumentasjons- og analysesenteret Cedefop, som ligger under EU. Fremskrivningene gjøres for EU28 og Norge, Sveits og Island. Etterspørselen beregnes både for yrke og utdanningsnivå, mens tilbudet kun beregnes for tre utdanningsnivå. Årsaken til at Cambridge Econometrics ikke lager mer detaljerte fremskrivninger for utdanninger er at mange land mangler gode nok utdanningsdata. Cedefop har et nettverk av nasjonale eksperter på fremtidige utviklinger i arbeidsmarkedet, som deler på analytisk ekspertise og landkunnskap for å forbedre fremskrivningene. I 2015 lanserte Cedefop nettportalen Skills Panorama, som visualiserer etterspørselsfremskrivningene for EU28-landene.

Den danske regjering nedsatte i mai 2017 Disruptionrådet– Partnerskab for Danmarks fremtid. Disruptionrådet ledes av statsminister Lars Løkke Rasmussen, og består av representanter fra dansk og internasjonalt næringsliv, arbeidslivets parter, forskere og en rekke statsråder. Utvalgets hovedformål er å analysere hvordan man best mulig får grepet mulighetene i den teknologiske utvikling, samt å fastholde og underbygge ordnende forhold på arbeidsmarkedet. Partene vil i løpet av åtte møter, frem til utgangen av 2018, diskutere et bredt spekter av spørsmål knyttet til disse aspektene.

I Sverige publiserer Statistiska centralbyrån (SCB) hvert tredje år fremskrivninger av behovet for over 100 utdanningsgrupper 20 år frem i tid. I motsetning til SSB i Norge, lager ikke SCB selv de makroøkonomiske fremskrivningene som danner grunnlaget for utdanningsfremskrivningene, men bestiller makrofremskrivningene fra Konjunkturinstitutet, som ligger under det svenske Finansdepartementet. Formålet med SCBs fremskrivninger er å vise hvordan ubalansen mellom etterspørsel og tilbud vil være i fremtiden, dersom utviklingen fortsetter som den gjør i dag. SCBs Arbetskraftbarometern viser arbeidsgivernes vurderinger av den nåværende tilgangen på arbeidskraft, inndelt i over 70 utdanninger. Den svenske Arbetsförmedlingen publiserer kortsiktige anslag for arbeidsmarkedsutsiktene.  De ulike analysene av nåsituasjonen, anslagene på kort sikt og fremskrivningene på lang sikt presenteres på Prognosdagen, sist gang i desember 2017. Prognosdagen arrangeres av SCB i samarbeid med Arbetsförmedlingen og formidler analyser av fremtidens utdanninger og arbeidsmarked til relevante aktører.

Finland har en lang tradisjon med å produsere analyser av fremtidige kompetansebehov, og for å bruke resultatene i utdanningsplanlegging. I Finland utføres analyser av kompetansebehov jevnlig, både på regionalt og nasjonalt nivå. The Government Foresight Group, som ble opprettet i 2015, leder arbeidet med å koordinere nasjonale kompetansefremskrivninger. I Irland har regjeringen gjennom National Skills Strategy 2025 blant annet etablert regionale kompetanseforum, hvor arbeidsgivere inviteres med i diskusjonen om hvilke kompetanser som skal inngå på regionalt nivå i fremtiden.