Fremtidige kompetansebehov II. Utfordringer for kompetansepolitikken

Trykk på bildet for å komme til regjeringens sider. Der kan du laste ned rapporten.

Dette er utvalgets andre rapport. I denne rapporten oppdaterer og komplementerer vi kunnskaps-grunnlaget fra den første rapporten. Mer konkret er følgende tema enten nye eller har fått en annen tilnærming eller vektlegging:

  • Mer omfattende analyse av betydningen av grunnleggende, digitale, sosiale og emosjonelle ferdigheter for å delta i utdanning, opplæring og i arbeidslivet i kapittel 2,
  • Årsaker til vedvarende mangler for enkelte yrker i kapittel 3,
  • Hva som fremmer og hemmer opplæringsaktiviteten i arbeidslivet, og noen gode eksempler fra slik opplæring i kapittel 4,
  • Hvilke forhold elever i videregående skole legger vekt på ved valg av opplæringsprogram og senere yrkesvalg, samt deres erfaringer med veiledning fra rådgivere, lærere og andre i kapittel 5,
  • En gjennomgang og vurdering av arbeidslivsrelevans i høyere utdanning, og en vurdering av utdanningsinstitusjonenes valgfrihet på masternivå i kapittel 5,
  • Migrasjon og årsaker til inn- og utvandring og hvordan dette påvirker arbeidsmarkedet og til-budet av kompetanse i Norge i kapittel 6,
  • Gruppen som verken deltar i arbeid, opplæring eller utdanning, såkalte NEETs, samt seniorers vurdering av opplæringstilbud i arbeidslivet i kapittel 7,
  • En oppdatert analyse av fremtidig tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i kapittel 8.