OECD har et omfattende, løpende arbeid i å måle kompetanse i arbeidsmarkedssammenheng. Dokumentasjons- og analysesenteret Cedefop fikk i 2010 i mandat fra Europarådet å fremskaffe fremskrivninger for Europa annet hvert år. Cedefop har et nettverk av nasjonale eksperter på fremtidige utviklinger i arbeidsmarkedet, som deler på analytisk ekspertise og landkunnskap for å forbedre fremskrivningene. I 2015 lanserte Cedefop nettportalen Skills Panorama, som visualiserer etterspørselsfremskrivningene for EU28-landene. De nyeste Cedefop-fremskrivningene er fra 2018, og er gjennomført av Cambridge Econometrics. Fremskrivningene dekker EU28, Norge, Sveits og Island. Databasen bygger i hovedsak på data fra Eurostat. I de nyeste fremskrivningene har Cedefop samarbeidet med Eurofound for å analysere endringer i lønnsstruktur og arbeidsoppgaver i EU28.

Blant de nordiske landene ligner Sverige mest på Norge i hvordan fremtidige kompetansebehov analyseres nasjonalt. I Sverige, slik som i Norge, publiserer statistikkbyrået med jevne mellomrom langsiktige fremskrivninger av utdanningsbehovet. Men i motsetning til SSB, lager Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige ikke selv de makroøkonomiske fremskrivningene som danner grunnlaget for utdanningsfremskrivningene. I stedet bestilles disse fra Konjunkturinstitutet, som ligger under det svenske Finansdepartementet. I tillegg til SCBs analyser, publiserer Arbetsförmedlingen i Sverige med jevne mellomrom også relevant statistikk og analyser. Dette analysearbeidet har flere likhetstrekk med arbeidet utredningsseksjonen i NAV gjør i Norge. Arbetsförmedlingen involverer imidlertid lokale aktører i større grad enn NAV når de kartlegger rekruttering.

I Danmark gjøres analyser av fremtidige kompetansebehov mer sporadisk enn i Sverige og Norge. I Finland analyseres kompetansebehov jevnlig, både regionalt og nasjonalt. Det er etablert en egen fremtidskomité i Finlands parlament (Committee for the Future). I Finland kombineres kvantitative og kvalitative analyser i stor grad.

Kilde: NOU 2019: 2, Boks 8.1.