1. Formål

Formålet med Kompetansebehovsutvalget – KBU – er å frembringe den best mulige
faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. Dette skal danne grunnlag
for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for både myndigheter og
arbeidslivet, regionalt og nasjonalt.

2. Bakgrunn

Frafall og feilvalg i utdanning, læring og arbeid er kostbart for den enkelte og samfunnet.
For den enkelte er kostnadene både tapte lønnsinntekter og personlige belastninger.
Fremover vil langt flere ha behov for ny kompetanse som følge av omstillinger i
arbeidslivet både nasjonalt og globalt. Aldringen av befolkningen gjør også at vi kan og
må arbeide lenger.

Dersom arbeidslivet ikke får tilgang på arbeidskraften som trengs eller ikke selv har en
god forståelse av egne kompetansebehov, vil ikke arbeidslivet og samfunnet kunne få
planlagt og løst oppgavene på best mulig måte. Dersom høyproduktive næringer som
resultat ikke får vokse frem, kan Norge gå glipp av store fremtidige inntekter. Den
teknologiske utviklingen, i stor grad drevet fram av den økende digitaliseringen, bidrar til
at omstillingsbehovene ventes å være store fremover.

Kompetansebehovsutvalget har siden 2017 arbeidet med å frembringe og systematisere
kunnskapsgrunnlaget om Norges fremtidige kompetansebehov. Arbeidet har i stor grad
tatt utgangspunkt i nasjonal og internasjonal forskning. I alt tre rapporter er lagt frem for
Kunnskapsdepartementet.

3. Kompetansebehovsutvalget 2021 – 2027

Det er mange kilder til kunnskap. KBU har hittil gitt en solid forskningsbasert og omforent
forståelse av kunnskapsgrunnlaget. KBU skal fremdeles være forskertungt, forsknings- og
faktabasert kunnskap skal fortsatt til grunn for utvalgets videre arbeid. Samtidig er det
viktig at partenes erfaringer og innspill ivaretas. Utvalget skal bruke mer tid på analyser
og peke på utfordringer. Fremtiden er vanskelig å forutse. Utvalget skal derfor også
beskrive dilemmaer ved vurdering av fremtidige kompetansebehov.

KBU videreføres fra 2021 til 2027. Utvalget skal ikke utgi NOUer. Det er ønskelig at
leveransene fra utvalget spisses mot noen utvalgte temaer. For å frigjøre utvalgets
kapasitet til analyse og vurderinger vil HK-dir få et eget oppdrag med å oppdatere og
videreføre kunnskapsgrunnlaget som utvalget produserte i den første perioden. KBU vil
ha et eget sekretariat i HK-dir.

Medlemmene i utvalget vil bli oppnevnt for to år om gangen, i en periode på seks år.

4. Oppgaver

Kompetansebehovsutvalget skal:

 • Analysere og vurdere tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og gi den best mulige faglige analysen og vurderingen av samfunnets fremtidige kompetansebehov, herunder vurdere utdanningssystemets evne til å dekke dette behovet.
 • Frambringe en analyse og vurdering av framtidige kompetansebehov både på kort, mellomlang og lang sikt.
 • Legge til rette for og stimulere til åpen dialog og diskusjon om samfunnets kompetansebehov med ulike interessegrupper og i samfunnet for øvrig. Utvalget skal synliggjøre innspill fra arbeidslivet.
 • Avgi minimum en hovedrapport annet hvert år. Utvalget kan etter eget initiativ løfte frem problemstillinger som gjelder kompetansebehov i egne rapporter, artikler eller andre dokumenter. Kunnskapsdepartementet kan i tillegg be om del/tema-rapporter.
 • Utvalgets arbeid og leveranser skal være relevant for nasjonale og regionale myndigheter i utviklingen av kompetansepolitikken, herunder dimensjonering av utdanningssektoren.

5. Sammensetning av utvalget

Utvalget har 18 medlemmer. Leder av utvalget er direktøren for Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse. I rollen som utvalgsleder er direktøren helt uavhengig av
Kunnskapsdepartementet.

Sammensetningen er som følger:

 • Direktøren for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (utvalgsleder)
 • Hovedsammenslutningene: NHO, Spekter, Virke og KS fra arbeidsgiversiden og
  LO, Unio, Akademikerne og YS fra arbeidstakersiden. 8 totalt
 • Analytiker/forskere. 9 totalt
 • En representant fra fylkeskommunene

6. Rammer for utvalgets arbeid og virke

 • Kompetansebehovsutvalget oppnevnes for seks nye år. Alle utvalgsmedlemmene oppnevnes for to år av gangen.
 • Utvalgsarbeidet får en årlig budsjettramme fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
 • HK-dir får i oppdrag å oppdatere kunnskapsgrunnlaget.
 • Utvalget vil ha et eget sekretariat i HK-dir.
 • Første del/tema-rapport fra utvalget skal leveres innen 1. juni 2022. Første hovedrapport fra utvalget skal leveres innen 1. juni 2023. Utvalgets utredninger avgis til Kunnskapsdepartementet.
 • Eventuelle spørsmål om forståelse av mandatet, om budsjettrammer eller andre forhold som angår utvalget, skal rettes til Kunnskapsdepartementet.