Bakgrunn

Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble oppnevnt av Kongen i statsråd 22. mai 2017. Utvalget består av representanter fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet, analytikere/forskere og departementer. Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo leder utvalget.

Bakgrunnen for opprettelsen av kompetansebehovsutvalget ble nedfelt i stortingsmelding nr. 44 (utdanningslinja, 2008-2009), og stortingsmelding 18 (lange linjer-kunnskap gir muligheter, 2012-2013).

Utvalget er i første gang oppnevnt for tre år. KBU skal avgi en årlig rapport, første gang innen 1. februar 2018.

Formål

Formålet med KBU er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger.

Utvalget skal ha en bred metodetilnærming og stimulere til utvikling av nytt kunnskapsgrunnlag. Utvalget skal også legge til rette for og stimulere til åpen dialog og diskusjon om samfunnets kompetansebehov med ulike interessegrupper og samfunnet for øvrig.