Cand.philol. Har jobbet med kompetanse- og utdanningspolitikk i Virke siden 1999, med permisjon i 2006-2009 for å være nasjonal ekspert i EU/”senior expert” i Cedefop.Medlem av ESCO Board, utnevnt av EU Kommisjonen som representant for arbeidsgiversiden i Europa. Medlem av styringsgruppen for det nordiske prosjektet “Kompetanse sett fra arbeidslivet” (finansiert av Nordisk Ministerråd) og medforfatter av prosjektrapporten (2017). Prosjektleder for «Balansekunst»; et prosjekt i den nasjonale kompetansepolitiske strategien som har utviklet en modell og metode for å beskrive kompetansen som erverves i arbeidslivet.