Utvalget ved sekretariatet er representert i flere relevante forskningsprosjekter.

🔗PILLARS: Pathways to Inclusive Labour Markets
Hovedformålet med prosjektet PILLARS er å studere fremtidige kompetansebehov og hvordan systemer for utdanning og opplæring kan rigges for å møte dem. Sekretariatet deltar i “Expert Stakeholder Group on Future Technologies, Skills and Inclusive Labour Markets”, som bistår prosjektet i utviklingen av inkluderende og forskningsbasert arbeidsmarkedspolitikk. Ekspertgruppen består av nøkkelpersoner fra myndigheter, akademia, næringsliv og samfunnet for øvrig. Et rammeverk med tre pilarer ligger til grunn i arbeidet i prosjektet:

  • Fortiden: Analyser av konsekvenser av teknologisk utvikling og strukturell transformasjon for forhold på arbeidsmarkedet
  • Fremtiden: Scenarier og prognoser for teknologiutvikling, internasjonal handel og industriell transformasjon, samt konsekvenser for kompetansebehov
  • Nåtiden: Veikart for et inkluderende arbeidsliv, med forslag til tiltak innen innovasjon, handel, utdanning og opplæring

OECD-prosjekt: Skill assessment and anticipation for the green transition
Sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget, sammen med Kunnskapsdepartementet, deltar i et OECD-prosjekt om analyser av nåværende og fremtidige kompetansebehov. I tillegg til Norge, deltar Australia, Frankrike, Sverige og Østerrike i prosjektet.

Målet med prosjektet er å få oversikt over gjeldende metoder og data for å identifisere, vurdere og forutse endrede kompetansebehov i arbeidslivet knyttet til grønn omstilling. Prosjektet skal gjennom komparative analyser undersøke hvilke metoder og data som brukes i ulike land for å innhente informasjon om etterspørsel etter grønn kompetanse. Videre skal prosjektet undersøke hvordan informasjonen som produseres inngår i politiske beslutninger, identifisere effektive styringsmodeller samt fremme læring om viktige trinn og beslutninger som skal tas. Prosjektet er organisert rundt fire workshoper. Sekretariatet presenterte sitt arbeid på den første workshopen, som ble avholdt digitalt 4. oktober 2022. Videre har sekretariatet deltatt i intervjuer og spørreundersøkelser samt bistått med å identifisere sentrale aktører i Norge. Prosjektet avsluttes høsten 2023. Funn fra prosjektet vil presenteres i en rapport.

ADMOD: Fremskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft
ADMOD er et prosjektet i SSB som omfatter arbeid med fremskriver arbeidsstyrken og sysselsettingen for ulike utdanningsgrupper i Norge. Fremskrivningene skal blant annet bidra til å avdekke om mulige ubalanser kan oppstå dersom observert utvikling fortsetter fremover. Sekretariatet deltar i referansegruppen i prosjektet. ADMOD har tre overordnede formål:

  • Oppdaterte fremskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft
  • Forsking og analyse, blant annet om betydningen av sentrale forutsetninger og usikkerhet i modellene som benyttes
  • Formidling

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har oppdragsgiveransvaret for ADMOD i perioden 2021–2024. ADMOD finansieres av Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. SSB har hatt løpende fireårige avtaler knyttet til fremskrivningsarbeidet siden 2007, med ulike departementer som oppdragsgivere.

De siste rapportene fra prosjektet: