Utvalget ved sekretariatet er representert i flere relevante forskningsprosjekter.

🔗PILLARS: Pathways to Inclusive Labour Markets
Hovedformålet med prosjektet PILLARS er å studere fremtidige kompetansebehov og hvordan systemer for utdanning og opplæring kan rigges for å møte dem. Sekretariatet deltar i “Expert Stakeholder Group on Future Technologies, Skills and Inclusive Labour Markets”, som bistår prosjektet i utviklingen av inkluderende og forskningsbasert arbeidsmarkedspolitikk. Ekspertgruppen består av nøkkelpersoner fra myndigheter, akademia, næringsliv og samfunnet for øvrig. Et rammeverk med tre pilarer ligger til grunn i arbeidet i prosjektet:

  • Fortiden: Analyser av konsekvenser av teknologisk utvikling og strukturell transformasjon for forhold på arbeidsmarkedet
  • Fremtiden: Scenarier og prognoser for teknologiutvikling, internasjonal handel og industriell transformasjon, samt konsekvenser for kompetansebehov
  • Nåtiden: Veikart for et inkluderende arbeidsliv, med forslag til tiltak innen innovasjon, handel, utdanning og opplæring

OECD-prosjekt: Skill assessment and anticipation for the green transition
Sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget, sammen med Kunnskapsdepartementet, har i 2022 og 2023 deltatt i et OECD-prosjekt om analyser av nåværende og fremtidige kompetansebehov. I tillegg til Norge, deltok Australia, Frankrike, Sverige og Østerrike i prosjektet.

Målet med prosjektet var å få oversikt over gjeldende metoder og data for å identifisere, vurdere og forutse endrede kompetansebehov i arbeidslivet knyttet til grønn omstilling. Prosjektet undersøkte gjennom komparative analyser hvilke metoder og data som brukes i ulike land for å innhente informasjon om etterspørsel etter grønn kompetanse. Videre undersøkte prosjektet hvordan informasjonen som produseres inngår i politiske beslutninger, identifisere effektive styringsmodeller samt fremme læring om viktige trinn og beslutninger som skal tas. Sekretariatet presenterte KBUs arbeid på flere workshoper, deltok i intervjuer og spørreundersøkelser og bisto med å identifisere sentrale aktører i Norge. Resultatene fra prosjektet er presentert i en 🔗rapport.

ADMOD: Fremskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft
ADMOD er et prosjektet i SSB som omfatter arbeid med fremskriver arbeidsstyrken og sysselsettingen for ulike utdanningsgrupper i Norge. Fremskrivningene skal blant annet bidra til å avdekke om mulige ubalanser kan oppstå dersom observert utvikling fortsetter fremover. Sekretariatet deltar i referansegruppen i prosjektet. ADMOD har tre overordnede formål:

  • Oppdaterte fremskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft
  • Forsking og analyse, blant annet om betydningen av sentrale forutsetninger og usikkerhet i modellene som benyttes
  • Formidling

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har oppdragsgiveransvaret for ADMOD i perioden 2021–2024. ADMOD finansieres av Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. SSB har hatt løpende fireårige avtaler knyttet til fremskrivningsarbeidet siden 2007, med ulike departementer som oppdragsgivere.

De siste rapportene fra prosjektet: